ក្ដៅៗ! នៅមុននេះបន្តិចលោក សុវណ្ណរិទ្ធី បានចេញមុខនិយាយបកស្រាយទាក់ទងជំុវិញរឿងខ្លួននិងភរិយា និង…(មានវីដែអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្ត និងមហាជនជាច្រើនប្រាកត់ជាបានស្គាល់ជាកជាមិនខានលោក សុវណ្ណរិទ្ធី ដែលជាចាងវាងកាសែត TV FB និងតាមរយៈទង្វើមនុស្សធម៌ជាហូហែ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាកាពិតណាស់នៅមួយរយៈពេលថ្មីនេះលោក សុវណ្ណរិទ្ធី និង ភរិយា មានរឿងយល់ច្រលំគ្នា ដែលធ្វើអោយមហាជនជាច្រើនមានការផ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាស្តែងនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២១ លោក សុវណ្ណរិទ្ធី បាន Live វីដេអូរៀបរាប់រឿងរាវជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនិងភរិយា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចនេះដែរចង់ជាកាន់់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Read More

កូដល់ហើយ! នាយ ពាក់មី ទើបតែចេញលក់ដំបូងផង ត្រូវចាញ់បោកបុរសម្នាក់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្ត និងមហាជនជាច្រើនប្រាកត់ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានតារាកំប្លែង ពាក់មី ដែលបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែងនៅរយៈពេលថ្មីនេះលោកទើបចេញលក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អនឡានឃើញថាដាច់គួរសម។ នៅក្នុងនោះផងដែរនាពេលថ្មីនេះនាយ ពាក់មី បានយួសចិត្តជាខ្លាំងក្រោយបុរសម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Chan tha FC ​បានបញ្ជាក់ថាទិញផលិតផលរបស់លោកនៅក្នុងការ Live តែចុងក្រោយទើប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដឹងថាជា ការបោ.កប្រាស់សោះ។ នៅក្នុងដែរនោះនាយ ពាកមី​ បានបង្ហោះនិយាយថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចង់ជ្រាបកានតែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Read More

រកឃើញអ្នកឆ្លងកូ.វី.ដ-១៩ ជាសមាជិករស់នៅក្នុងគ្រួសារ សុគន្ធ និសា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បើតាមការបង្ហោះឲ្យដឹងពីលោក ជា ពិសី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌប្ញស្សីកែវ បានឲ្យដឹងថា​ សមាជិកគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀង សុគន្ធ និសា ដែលជាស្ត្រីរស់នៅជាមួយនាងបានរកឃើញឆ្លង.កូ.វី.ដ-១៩ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកជំ.ងឺ ជាសមាជិករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ សុគន្ធ និសា នេះដែរមានអាយុ២២ឆ្នាំ ហើយបច្ចុប្បន្ន អ្នកជំងឺរូបនេះបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅអតីតសណ្ឋាគារអាំងទែរកុងទីណង់តាល់ (The Great Duke) រួចរាល់ហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងផ្ទះដទៃទៀត កំពុងបន្តធ្វើចត្តាឡីស័កនៅទីតាំងនេះដដែលក្នុងផ្ទះលេខ១៤ ផ្លូវលេខ៩ ក្រុមទី៤ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់គីឡូម៉ែតលេខ៦ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចង់ជ្រាបកានតែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Read More

ក្តៅៗ តារាកំប្លែង ស្រីអ៊ីត វិជ្ជមានកូ.វី.ដ១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាង ស្រី អ៉ីត ដែលពុកម៉ែ បងប្អូន និងទស្សនិកជនបានស្គាល់ថា អ្នកនាងជាតារាកំប្លែងល្បីមួយរូបរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងក្រុមកំប្លែងនាយពែកមី នោះ បានបញ្ជាក់ថា នាងមានវិជ្ជមានជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩ ក្រោយបានជួបប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹង កញ្ញាវី ឌីណែត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ អ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថា នាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនាង ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅសណ្ឋាគារ កុងអង់ទីណង់តាល់ The Great Duck ហើយ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំលឹកផងដែរថា គិតមកត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរង្វង់អ្នកសិល្បៈ រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ យើងឃើញថាមាន អ្នកសិល្បៈល្បីៗមួយចំនួនបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន.កូ.វី.ដ១៩ ក្នុងនោះបន្ទាប់ពីពិធីការិនី កែវ ចាន់និមល និងគ្រួសារ, លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធ, កញ្ញា វី ឌីណែត, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាចម្រៀង អ្នកនាង សុគន្ធ នីសា, និង លោក Eco Vak Song ដែលជា ផលិតករ និងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់របស់ហង្សមាស, អ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំថតចម្រៀងលោក វ៉ែន វណ្ណា ហើយជាក់ស្តែងពេលនេះ គឺតារាកំប្លែង នាងអ៉ីត តែម្តង

Read More

ទ្រាំមិនបាន! សុភ័ក្រ កុសុម៉ា ចេញមកពន្លះអ្នកខមមិន មើលងាយរូបរាងនាង​ ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាចម្រៀង ក៏ដូចជាពិធីការិនីវោហាស័ព្ទ សុភ័ក្រ កុសុម៉ា បានចែករំលែកសារមួយនៅលើគណនីផេកហ្វេសប៊ុកជាផ្លូវការ កាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះ បានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្ត នៅពេលតារាស្រីរូបនេះ បានឃើញមហាជន មួយចំនួន យករូបថតកាលនាង ទៅ Comment លេងសើចទៅវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ផងដែរ រូបថតដែលនៅខាងលើៗ ដែលតារាស្រីនេះ ចង់បញ្ជាក់នោះ គឺបានមកពីរូបថតមិនសូវស្អាត ដូចជា ស្បែកខ្មៅ អាវហោះ ឃើញតែធ្មេញ ក្រលៀនខ្មៅ ជង្គង់ជាំ ជាដើម មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងប្រើពាក្យមិនគប្បីនៅលើរូបទាំងនោះ យកទៅ Comment ជាការកំសាន្តអារម្មណ៍។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងទៅតាមខ្លឹមសារនោះ រូបនាអបាននិយាយទាំងមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះ ចំពោះរឿងអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកមួយចំនួន បែរជាធ្វើបែបនេះ ថែមទាំងបាននិយាយថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយរយ៖ នេះឃើញតែបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែល comment រូបខ្ញុំប្រើពាក្យមើលងាយខ្ញុំសឹងតែគ្រប់ៗគ្នា ប្រៀបខ្ញុំទៅជាសត្វ ស្បែកខ្មៅអាក្រក់ អាវហោះ ឃើញតែធ្មេញ ក្រលៀនខ្មៅ ជង្គង់ជាំ តើបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឃើញខ្ញុំចឹងមែន រឺក៏គាត់comment តាមគ្នា?

Read More

នៅពេលនេះ លទ្ធផលតេស្តលើកទី១របស់លោក ហ៊ួ ឡាវី បានចេញហើយគឺ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្មីៗនេះ តារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីម្នាក់នៅផលិតកម្មហង្សមាស គឺកញ្ញា វី ឌីណេត បានប្រកាសនៅក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួន កាលពី ថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ថា រូបគាត់មានវិជ្ជមាន កូ.វី.ដ-១៩ ហេីយ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុះមកដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ម្សិលមិញនេះ លោក ហួរ ឡាវី ដែលត្រូវជាឪពុក របស់ កញ្ញា វី ឌីណែត បានប្រាប់ថា “ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ ហួរ ឡាវី និងចៅប្រុស បានពិនិត្យសំណាក រកមេ.រោ.គ co.vid-19 រួចរាល់ហើយ ខ្ញុំកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បច្ចុប្បន្នសុខភាពខ្ញុំមានអាការធម្មតាទេ អរគុណសម្រាប់ការសួរសុខទុក្ខ និងក្តីបារម្ភ ពីបងប្អូនញាតិមិត្ត ក្នុង និងក្រៅប្រទេស ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមសំណូមពរដល់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងខ្ញុំ និងសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំ ក្នុងរយៈពេលមួយរយៈនេះ ពិនិត្យសំណាកនឹងរួមគ្នាធ្វើច័ត្តឡីស័កទាំងអស់គ្នា ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺ ដ៏កា.ចសា.​ហា.​វមួយនេះ ទាំងអស់គ្នា ។ លុះមកដល់ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ លោក​ អ៊ុក ណារីម បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា លទ្ធផលធ្វើតេស្ត លើកទី១ របស់ លោក ហូរ ឡាវី ចេញហើយ។ លោកបានបន្ថែមទៀងថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “សូមអបអរ​ សាទរ លោកគ្រូ​ ហួរ​ ឡាវី​ បានធ្វេីតេស្តលេីកទី១ ទទួលលទ្ធផល​ អវិជ្ជមាន (ខ្ញុំបាទ​ ទេីបទទួលទូរស័ព្ទពីលោកគ្រូ​ មុននេះ)​…

Read More

តូចតាចតែមានក្តីសុខ! សំខាន់ចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮទៅបានហើយ មង្គលការសម័យកូ.វី.ដនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងស្ថានភាពនៃជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩​ កំពុងតែរីករាលដាលជាសហគមន៍មិនទាន់មានភាពធូរស្រាលនៅឡើយ ក្នុងនោះប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួន បានសម្រេចពន្យាពេលរៀបចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងកាន់តែខ្លាំង ដោយគ្រួសារខ្លះប្រារព្ធពិធីរៀបការដែរ តែត្រឹមការសែនព្រែនបន្តិចបន្តួចឱ្យចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តួយ៉ាង តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា Heang Seng បានបង្ហោះសារអំពីពិធីមង្គលការមានលក្ខណៈតួចតាចដែលគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮ និង ញាតិមិត្តបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់ សែនព្រែនគោរពទៅតាមប្រពៃណី មិនមានការរៀបចំកម្មពិធីធំដុំអ្វីនោះទេ ដើម្បីគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាស មិនឱ្យរៀបចំកម្មពិធីដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការសម្រេចរៀបចំពិធីបែបត្រឹមឱ្យចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮនេះ កំពុងទទួលបានការលើកសរសើរពីមហាជនជាច្រើន ហើយក្នុងនោះ គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ ថែមទាំងបានរៀបរាប់ទៀតថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «12/03/2021 ពិធីមង្គលការកូនស្រីពៅនៅសម័យកូរ៉ូណាបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់ហើយ សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីដល់ចប់» ៕

Read More

បន្ទាប់ពីកូនស្រី និងភរិយា ឆ្លង.កូ.វី.ដ១៩ ពេលនេះ លោកគ្រូ ហួរ ឡាវី បានប្រាប់ពីអាការ:របស់ខ្លួនថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកគ្រូ ហួរ ឡាវី ដែលពុកម៉ែ បងប្អូន និងទស្សនិកជន បានស្គាល់ថា ជាតារាចម្រៀងជើងចាស់សម្លេងស្កកមួយរូបដ៏មានភាពល្បីល្បាញមួយរូបនោះ ថ្មីៗនេះ ក្រោយពីកូនស្រីរបស់លោក និងភរិយា ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថា បានឆ្លងជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩រួចមក ស្រាប់តែនៅថ្ងៃនេះ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកគ្រូ ហួរ ឡាវី ផ្ទាល់ បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូច្នេះថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ ហួរឡាវី និងចៅប្រុស បានពិនិត្យសំណាករកមេរោគ co.vid-19 រួចរាល់ហើយខ្ញុំកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យ។ បច្ចុប្បន្នសុខភាពខ្ញុំមានអាការៈធម្មតាទេអរគុណសម្រាប់ការសួរសុខទុក្ខនិងក្តីបារម្ភពីបងប្អូនញាតិមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ។ សូមសំណូមពរដល់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងខ្ញុំនិងសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំក្នុងរយៈពេលមួយរយៈនេះពិនិត្យសំណាកនឹងរួមគ្នាធ្វើច័ត្តឡីស័កទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះទាំងអស់គ្នា ។🙏🙏🙏🙏 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំលឹកផងដែរថា​ ក្រោយពីកូនស្រី និងភរិយាជាទីស្រលាញ់បានរកឃើញថា មានផ្ទុកនូវវី.រុ.ស.កូ.វី.ដ១៩រួចមក លោកគ្រូ ហួរឡាវី ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃក្រសូងសុខាភិបាលបានចុះទៅពិនិត្យសំណាកភ្លាមៗ ព្រមទាំងស្នើសុំជាចំបាច់ឲ្យលោកគ្រូ និងចៅមេត្តាធ្វើចត្តាឡឺស័កនៅផ្ទះ ដើម្បីតាមដានអាការ:ជាបន្ត និងចៀសវាងការឆ្លងដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រការណាមួយ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចង់ជ្រាបកានតែច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖

Read More

យប់មិញ ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងរ៉ាវខ្លួន និង អតីតភរិយា អស់គ្មានសល់ (វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីកន្លងទៅនេះ ភរិយាឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ដែលមហាជនស្គាល់ឈ្មោះ ដេត ម៉ាលីណា បានធ្វើឱ្យមហាជនគ្រប់ស្រទាប់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានបង្ហោះសារលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្លូវ បង្ហាញដល់សាធារណជនថា អ្នកនាង និង ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីបង្ហោះសារផ្តាច់ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធហើយ កាលពីពេលកន្លងទៅនោះ គេកត់សម្គាល់ឃើញអតីតភរិយា ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ គឺអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា តែងតែបានបង្ហោះសារប្លែកៗរៀបរាប់ពីជីវិតជាច្រើនរបស់អ្នកនាង ដូចជាសារក្នុងន័យសោកស្ដាយដែលកន្លងមក បានចំណាយពេលវេលាលើមនុស្សខុស និង សារផ្សេងៗទៀត ជាដើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើកក្រឡេកទៅមើលឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ វិញ ទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវប្រកាសលែងលះពីអតីតភរិយាខាងលើនោះ មហាជនមិនដែលបានឃើញការបង្ហោះបង្ហាញបង្ហើបមូលហេតុអ្វីដែរ ដោយឧញ៉ាគ្រាន់តែពោលខ្លីៗថា ពេលវេលានឹងបកស្រាយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ភាពអំណត់អត់ធ្មត់ស្ងប់ស្ងាត់គឺល្អបំផុត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ ស្រាប់តែនៅយប់ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្រាប់តែឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ឡាយវីដេអូបកស្រាយច្បាស់ៗទាក់ទងនឹងរឿងលែងលះនោះ ដោយមានវត្តមានកូនប្រុសម្នាក់ផង បានទម្លាយខ្ទេចគ្មានសល់ពីភាគីអតីតភរិយាលើហ្វេសប៊ុក ធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់ ។ ស្របគ្នានឹងការឡាយវីដេអូ ពីឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ គេសង្កេតឃើញមានអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកជាច្រើន បានបញ្ចេញយោបល់ផ្សេងៗគ្នាលើរឿងរ៉ាងនេះផងដែរ ។ សូមចុចទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

Read More