ទិដ្ឋភាពដែលកម្របានឃើញ សម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ យាងប្រពាសក្រុងអង្គរ នាសម័យបុរាណ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារឿងដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកសិក្សា​ ក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវ ចង់ដឹងចង់ឮអំពីរឿងរ៉ាវនាសម័យអតីតកាល នាពេលថ្មីៗនេះ តាមរយៈផេក បុរាណាចារ្យ បានបង្ហាញអំពីព្រះរាជសកម្មភាពមហាក្សត្រខ្មែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាសម័យបុរាណ គឺសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ ទ្រង់យាងប្រពាសក្រុងអង្គរ ដែលសកម្មភាពបែបនេះ ជាឯកសារដែលកម្របានឃើញនាពេលកន្លងមក គួរជាទីចែករំលែក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះ ជាវីដេអូ នៃព្រះរាជសកម្មភាពដែលទ្រង់ យាងប្រពាសក្រុងអង្គរ ៖