ថាមែនៗ! ចែ កា នៅតែទម្លាយប្រវិត្តផ្តើមស្នេហ៏ដែលខ្លួនជាមេអណ្តើក តែចុងក្រោយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅប៉ុន្មាម៉ោងមុននេះយោងតាមប្រភព Molika Online Shop បានបង្ហោះសារដែលមើលទៅហាក់មិនទាន់អស់ចិត្តរឿងខំណែនាំអោយគេស្គាល់ចុងក្រោយការគេមិនហៅ ស្រាបតែដៀមដាមថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុះថ្មចំណាំ ពេលគេចង់ជួបគ្នា អាកាហាសជួនបងទៅជួបគេអោយញឹកតិចមកណា បងខ្លាចអត់មានភាពស្និតស្នាលគេមាននាក់ផ្សេង ហើយបើ ខាងនោះ អូននូវណាបងទៅញាុំបាយផ្ទះអូនឯង ខលមកបបួលដើរទៅនេះទៅនោះ ដើម្បីបានជួបគេ ពេលបានម៉ានថ្ងៃក្រោយគេរាងស្និតគ្នា ខ្ងុំនេះអស់តំលៃតែម្ដង គឺគេទៅជួបគ្នាខ្លួនឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យីម្នាក់ស្រីនឹងសាហាវណាស់ ចឹង បាន ….ច្រើន ខាងប្រុសវិញ មានបានបន្តិចភ្លេចនាក់ជួយទៅជួបម្នាក់ស្រីស្រី រឿងមានច្រើនណាស់បងប្អូន ចាំខ្ងុំប្រាប់អោយជួយហួសចិត្ត ព្រោះខ្ងុំទ្រាំលែងបានហើយ ហើយក៏កាន់តែស្អប់ យាយចំនាស់សុីព្រៀវច្រើន មិនរើសមុខនិងណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​