ហ៊ានមែន! ជំពាក់លុយ គេហេីយ ជេ គេ​ទៀតហេីយមិនព្រមសង សុខចិត្តយកលុយទៅ …

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក៖ នេះជារឿងមួយដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែ មានការ ជួបប្រទះ ទៅលេី ការខ្ចី លុយកាកនឹងការ ដាក់ ចង់ការនៅក្នុងចំណុចមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ខ្លះទៀតក៏មិនបានធ្វេីការ ព្រមព្រៀង ជាលាយលក្ខណ៏អក្សរ រហូតក៏បង្កេីតអោយ មានការ ប្តឹងផ្តល់រហូតមានការបង្ករជម្លោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វែកញែកតឹងសរសៃ ក ដាក់គ្នា។នាពេលភ្លាមៗនេះ ផងដែរ ក៏បានអោយដឹងថា មានគណនីយមួយបានធ្វេីការ សរសេរបង្ហោះ នឹង សូមអោយមានការ ជួយធ្វេីការ អន្តរាគមន៏ដោះស្រាយ ទោលេី រឿងការជំពាក់លុយមិនព្រមសង នឹង មិនមានការ អេីរពេីរពី សមត្ថកិច្ច នៅក្នុងការដោះស្រាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែរមានទាំងក្រដាស់កិច្ចសន្យា នឹងស្នាមមេដៃ​នៅក្នុងការ ថានឹងព្រមសងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែរអាច ម្ចាស់បំណុលនឹង ទទួលយកបាន។ខ្លឹមសារ ដែរម្ចាស់គណនីយហ្ចេសប៊ុកមួយដែរ មានឈ្មោះថា ម៉ាក់ស្រីនាថ អាណុច បានធ្វេីការ បង្ហោះ ដោយនិយាយបែបនេះថា៖ មុខមាត់ស្អាតបាតណាស់បងប្អូនតែចរិកថោកទាបណាស់ស៊ីកំលាំងញេីសគេបងប្អូនដឹកភ្ងៀវចិនអោយហេីយមិនអោយទាតបងប្អូនហេីយយេីងតេក៏មិនលេីកបេីអ្នកឯងគិតថាមិនចង់សងខ្ញុំអ្នកឯងលេីកទូសព្ទ័និយាយម៉ាម៉ាត់ទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកឯងចង់ល្បីខ្លាំងហេីយចឹងចាំខ្ញុំធេីអោយអ្នកឯងល្បីអ្នកឯងចាំតាមេីល(ដឹកភ្ងៀវចិនហេីយមិនអោយលុយ) ខ្ងុំសូមអោយបងប្អូនជួយស៊ែរអោយដល់គេផងដេីម្បីអោយគេទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ងុំ ផ្ទះគេនៅស្វាយតាយានបេីដឹងខ្លួនទៅជួបខ្ងុំនៅសាលាក្រុងបាវិត
បងៗស៊ែមួយ។ ស្ថិតនៅក្នុងការ បកស្រាយនឹង និយាយ ពី បញ្ហាទាំងអស់នេះ ម្ចាស់គណនីយ ក៏បានធ្វេីការ អំពាវនាវ អោយ បងៗសមត្ថកិច្ច នឹង មេភូមិ មានការ ជួយរកដំណោះស្រាយ នឹង ចាត់វិធានការ​ទៅលេី បុរសខាងលេី​ដែរ ជំពាក់លុយ ដោយមិនព្រមសងដែល ការ ចុះកិច្ចសន្យារបស់ម្ចាស់បំណុលជាមួយនឹង អ្នកដែរខ្ចីមានគ្រប់សព្វដូច្នេះ សង្ឃឹមថា បញ្ហាមួយនេះ នឹង មានការ ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី។