ក្រោយឃើញប្អូនស្រីម្នាក់នេះបានរៀបរាប់ថាម្តាយធ្វើបា.ប ស្រាបតែលោក ផែន វណ្ណៈ ស្នើសុំទៅសមត្ថកិច្ច​បែបនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពលោក ផែន វណ្ណៈ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ នេះបានឲ្យដឹងថា ៖ ប្រភព​ TikTok : សូមសមត្ថកិច្ច​ មេត្តា​ស្រាវជ្រាវ​រក​ទីតាំង​ ក្មួយ​ស្រី​ដែល​កំពុង​យំនេះផង​ លឺថា​ ម្ដាយបង្កើត​ ចាប់បង្ខាំងក្នុងផ្ទះ​ បង្អត់​បាយ​ ៤​ ថ្ងៃ​ហើយ​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេី​ព័ត៌មាន​ក្មួយ​ស្រី​នេះ​ និយាយ​ជាការពិត​ សូមសមត្ថកិច្ច​ចាត់​ការ​ម្ដាយ​នោះ​តាមច្បាប់​ទៅ​ ។ ជាមួយគ្នានេះយោងតាមប្អូនស្រីម្នាក់នេះបានរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅគំរាមខ្ញុំដល់ណា ម៉ាក់ឯងអត់អាណិតខ្ញុំទេ ខ្ញុំគាំងអស់ហើយ ខ្ញុំវាខ្លាច ម៉ាក់ឯងអោយខ្ញុំបែកពីមនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់ ខ្ញុំបែកហើយ ហើយម៉ាក់ឯងអត់អាណិតខ្ញុំទេ ។ តោះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​