កាន់តែអាណិត! ពេលឃើញទិដ្ឋភាពបុណ្យស-ពរបស់ប្អូនស្រីរងគ្រោះ ត្រូវគេបំពានលើរាងកាយហើយសម្លា-ប់គ្នាចោល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាលពេលថ្មីនេះមានករណីគួរឲ្យសង្វែគមួយបានកើតឡើងលើប្អូនស្រីម្នាក់ដែលបានត្រូវគេគេបំពានលើរាងកាយ ពេលចេញពីរៀន ហើយសម្លា-ប់គ្នាចោលទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវតីរ.ងគ្រោះជនរងគ្រោះមានឈ្មោះកញ្ញា ឌីម អេងជូ អាយុ ១៦ ឆ្នាំ ជាសិស្សថ្នាក់ទី១២ មានស្រុកកំណើតនៅភូមិ១១ ឃុំចំការអណ្ដូង ខេត្តកំពង់ចាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយកាន់តែអាណិតនៅពេលដែលឃើញទិដ្ឋភាពបុណ្យស-ពរបស់ប្អូនស្រីរងគ្រោះ ហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការរន្ធ-ត់ចិត្តជាខ្លាំង។ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖

ប្រភព ស្រលាញ់ខ្មែរ