ឆ្លាតណាស់! ត្រឹមតែអាយុ១០ ប្អូនប្រុសសូត្រធម៌ឡើងរអិល ហើយកំផ្លែងទៀត (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលថ្មីនេះប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះវីដេអូក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ១០ឆ្នាំ ចេះ​ធម៌​រអិល​ហើយនិយាយកំផ្លែងសើចចុ កពោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកនិយមលែងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង យូរធូប មានកាសរសើរជាចំពោះសមត្ថភាពរបសប្អូនប្រុសដែលសូត្រធម៌គ្មានទាក់បន្តិ​ច បើពាក្យសម្តីរបស់ប្អូនវិញនិយាយចេញមកសើចចង់លេចនោម ប្រហែលជាអាចារ្យ​វយ័ក្មេងចាប់ជាតិហើយមើលទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយមានអ្នកចូលមកខមិនសរសើរដូចនេះ : ឆ្លាត​ណាស់កូនប្រុស ស្រលាញ់សំលេងបែបនេះណាស់ ចេះធម៏ឡេីងច្បាស់ម៉ង ឆ្លាត់មែន ឆ្លាតណាស់កូន ហើយនៅមានខមិនជាច្រើនទៀតដែលរបៀបរាប់មិនអស់ ។ ចង់ជ្រាប់ថាប្អូនប្រុសឆ្លាតយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម​​ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​