លោក ឌួង ឆាយ ពោលពាក្យក្រៀមក្រំជាខ្លាំង ក្រោយកូនៗរបស់គាត់យំនឹកឪពុកនៅក្នុងវីដេអូ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីយប់ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះលោក ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះសារក្រៀមក្រំក្រោយពេលកូនរបស់គាត់យំរកគាត់នៅក្នុងវីដេអូអតីតភរិយា ដោយលោកបានរៀបរាប់ថា : ពូមីងបងប្អូនបានលឺកូនស្រីពៅខ្ញុំយំស្រែករកខ្ញុំទេជាពិសេសពេលខ្ញុំទៅសាងផ្នួសគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនស្រីពៅខ្ញុំយំជារៀងរាល់យប់ជាង 1 ខែរកឪពុកបែរជាអតីតខ្ញុំធ្វើកិច្ចអុចធូបរំដោះគ្រោះបាចអង្ករ និងបាចលុយជារៀងរាល់យប់យ៉ាងណាក៏កូនស្រីខ្ញុំនៅតែយំ។ ស្រលាញ់កូនៗណាស់ប៉ុន្តែមិននៅមើលថែផ្តល់ភាពកក់ក្តៅអោយកូនៗគ្រប់គ្រាន់គ្នានៅតូចណាស់ទើបតែ 1 ខួបជាងទើបតែពេលនេះបាន 2

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខួបហើយបើដើរក៏ដើរចុះគួរយកកូនៗមកផ្ញើខ្ញុំមក។ គួរយល់ចិត្ត និងអារម្មណ៍កូនៗដែលគ្នានឹក និងត្រូវការភាពកក់ក្តៅពីឪពុកផង។ ពូមីងបងប្អូនណាខ្លះយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំដែលជាឪពុក និងមិនចង់មានជំលោះបញ្ហាបន្តទើបចេះទ្រាំជាពិសេសមិនចង់ប្តឹងអោយកូនៗគ្នាបែកបងបែកប្អូនគ្នា ឌួង ឆាយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​