ទីបំផុត!សម្តេចបានសម្រេចឱ្យឈប់សម្រាក នៃពិធីបុណ្យអ៊ុំទូកនាពេលខាងមុខ ចាប់ពីថ្ងៃ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហុន សែន អនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកនាថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២០ខែវិច្ចិកា។ អំឡុងពេលឈប់សម្រាក់សម្តេចលើទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរកំសាន្តតាមរមណីដ្ឋាននានា ក្នុងពិធីបិតយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំដល់កុមារចាប់ពីអាយុ៦ឆ្នាំឡើងទៅ និងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំដល់កុមារចាប់ពីអាយុ៥ឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ចកា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងបែបនេះថា អ្វីដែលមិនទាន់ពេញលិញគឺទេសចរណ៍បរទេស តែទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុងឲ្យបើនាំគ្នាដើរលេងទៅ ។ ជាមួយគ្នានោះដែរសម្តេចក៏បានស្នើរឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្ម និង រមណីដ្ឋានយោគយោលដល់អ្នអកដែលមិនទទួលបានបាន់វ៉ាក់សាំងអាចដើរកំសាន្តនិងចូលរបស់ខខ្លួនជាធម្មតាសិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ២ទៅ៣ខែខាងមុខមិនទាន់មានបាន់វ៉ានសាំងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលហាងឬកន្លែងកំសាន្តនោះទេ ។ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានអនុញ្ញាត ដំណើការឲ្យអ្នកមកពីបរទេសមានលទ្ធភាពតេស្តកូ វីដ១៩មកកម្ពុជា អាចធ្វើចត្តាឡីសក័រយ:តែមួយសប្តាទេនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួន មិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីសក័ក្នុងសណ្ឋាគាដូចមុនទេ។ សូមជ្រាប់ផងដែរ ក្រោយសម្រាច់ជោគជ័យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេស១០០% ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាច់ឲ្យបើកប្រទេសគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក៏ដោយសម្តេចបានអាសអាងថា ការបើកប្រទេសឡើងវិញគឹគ្រប់វិស័យ អមជាមួយនិងកាប្រុងប្រយត្ន័ជាប់ជានិច្ចពោលគឺមិនប្រហេះនិងជំ ងឺកូ វីដ១៩ឡើយ ៕