ក្រសួងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើវ៉ាក់សាំងកូ.វីដ ៥ ប្រភេទនេះ ក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់បន្ទាន់

ក្រសួងសុខាភិបាល នាយប់ថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ បានប្រកាសសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំ ងនឹងជំ ងឺកូ វីដ-១៩ ចំនួន ៥ ប្រភេទ ក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់បន្ទាន់។

ជាក់ស្ដែងវ៉ាក់សាំងទាំង ៥ ប្រភេទនោះមានដូចជា ៖ ១. Sputnik V ២. EpiVacCorona ៣. CoviVac ៤. Sputnik-Light ៥. EpiVacCorona ។

យ៉ាងណាមិញចំពោះ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌពិសេស នៃវ៉ាក់សាំងនីមួយៗ គឺមានរៀបរាប់ដូចក្នុងសេចក្ដីលម្អិតនៅខាងក្រោម ៖

ប្រភព ប្រជាប្រិយ