នៅមានច្រើនទេ? អ្នកដែលមានបេះដូងគិតគូពីបុក្គលិក កម្មករ រាប់ពាន់ មុឺននាក់ ខណៈពេលទាំងខ្លួនកំពុងព្យាបាល(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនពុកម៉ែបងប្អូន​ជាអ្នករស់នៅ ឬក៏ធ្វើដំណើកាតតាមភាគខាងលិចនៃរាជធានីភ្នំពេញ ច្បាស់ណាស់បងប្អូននិងស្គាល់បុរី ខេភីម៉នដានី។ មហាជនជាច្រើបានស្គាលបុរី ខេភីម៉នដានី ថាជាបុរីដែលមានដីធំ​ និង សំណង់សាងសងបានល្អហើយបើនិយាយអំពីតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃ អាចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពដូចជាបង់រំលោះដោយលក្ខខណ្ឌងាយស្រួល តែមនុតិចណាស់ដែលបានស្គាល់ ស្ថាបនិត បុរី ខេភីម៉នដានីនេះ ថាគាត់ជាមនុស្សបែបណា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលដែលកំពុងមានបញ្ហាសុខភាព គាតបានរំជួលចិត្តជាខ្លាំ នៅពេលគាត់មើលរូបថត កូនៗទាំងបីរបស់គាត់ បន្ទាប់មកគាត់មើលរូប បុគ្គលិក និង កូនចៅ ដែលជាកម្មកររបស់គាត់រាប់ពាក់រាប់ម៉ឺននាក់ មើលចុះមើលឡើងគាត់យំខ្សិបៗនៅក្នុងបន្ទប់ដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលគេត្រូវដាក់គាត់ដាច់ដោយឡែកពីគេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាបមកភរិយារបស់លោកជំទាវ ម៉នដានី បានសួរថា << មិចបានយំងាយម្លេះ​ ព្រោះហ៊ា​ជាមនុស្សដែលរឹងមាំណាស់ តែងតែបង្រៀនកូនចៅឲ្យក្លាហានហើយមុះមុត ពេលមិចបានទនជ្រាយម្លេះ >>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាតបានឆ្លើយថា << កូនៗនៅតូចៗតែអាចរស់បានស្រួលហើយ ចុះកូនៗជាង និង កម្មករ និង​ ក្រុមការងារទាំងអស់ដែលធ្វើការជាមួយគាត់អាចរស់ស្រួលទេ បើពួកគេគ្មានការងារធ្វើ >> ៕