ពីមុន និងពេលបច្ចុប្បន្ន សម្រស់ខុសគ្នាដាច់ ដោយគាត់បានប្រាប់ថា កេីតមកអាក្រក់គ្មានកំហុសទេ តែបណ្តោយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ មនុស្សគ្រប់ៗរូប គឺចង់ស្អាតដូចគេដូចឯង ប៉ុន្តែយ៉ាងណា គឺវាពឹងផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពផងដែរ ជាពិសេសអ្នកខ្លះមានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយក្តី តែរឹតតែពិបាកគឺលទ្ធផលក្រោយកែមុខកែមាត់រួច ទៅជាខុសចិត្តទៅវិញ ហើយរឿងនេះគឺកើតមានឡើងមិនតិចនោះទេ។ ដោយលែកសម្រាប់កំពូលអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលហ្វេសបុកផេចឈ្មោះ Happy Sweet Oshop បានបង្ហោះរូបរបស់ខ្លួនកាលពីមុន និងពេលបច្ចុប្បន្ន និងបានភ្ជាប់ជាមួយសារដ៏មានន័យថា: កេីតមកអាក្រកគ្មានកំហុស! បណ្តោយខ្លួនអោយអាក្រកទេីបជាកំហុស👌 👉

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កែប្រែខ្លួនអែងទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអែងមានទេីបមិនស្តាយក្រោយ👌។ ក្រោយឃើញបែបនេះមានមនុស្សជាច្រើនចូលមកខមិនថា: ត្រូវហេីយ – និយាយត្រូវបងស្អាតណាស់ – សំខាន់គាត់កែស្អាត អ្នកខ្លះគ្មានលុយកែផងមកថាអោយគេអ្នកកែចេះចុះ ស្មានតែអ្នកថាគេនិងមិនចង់ស្អាតដូចគេមែន មែនខ្លាចកែហេីយអត់ស្អាតដូចគេទេីបចេះតែថាគេអ្នកកែចេះចុះណាអី🤣៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​