មិនចាំយូរ! Ah Gi និងគូស្នេហ៍ និយាយតបខ្លាំងៗទៅលោក ផែន វណ្ណះ ដោយប្រើពាក្យសុទ្ធតែ… (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបញ្ហាកញ្ញា Ah Gi ក្នុងកិច្ចសំភាសន៍មួយ ដែលកញ្ញា បានលើកឡើងថាខ្លួនស្អាតពីធម្មជាតិ មិនមុជទឹក១០ថ្ងៃ ក៏នៅតែស្អាត ជាពិសេសពេលតែងជាកូនក្រមុំ គឺកញ្ញា ស្អាតជាងគេហើយក្នុងចំណោយ ១០នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងពាក្យសម្តីរបស់កញ្ញា Ah Gi ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនប្រតិកម្ម ក្នុងនោះក៏មានលោក ផែន វណ្ណះ ក៏បានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើ Ah Gi ដោយមានប្រើពាក្យសាហា.វៗផងដែរ ធ្វើឲ្យកញ្ញា Ah Gi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ្រាំមិនបានក៏តបទៅលោក ផែន វណ្ណះ មួយរយៗវិញផងដែរ។ ក្នុងនោះ Ah Gi ថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាក្បួនទីផ្សារ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអោយសំអាងការប៉ុន្នោះ៕ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​