ថ្ងៃនេះ បនបន្តរកឃើញុអ្នកឆ្លងថ្មី ៧៣៥ ជាសះស្បើយ ៥១៤ នាក់ និងស្លា.ប់ចំនួន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្ដល់ព័ត៌មានជុំវិញករណីជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យបានដឹងថា កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ ចំនួន ៧៣៥ នាក់បន្ថែមទៀតហើយ ទន្ទឹមនឹងតួលេខឆ្លងនេះ បើតាមសេចក្ដីប្រកាស របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃនេះ អ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ មានចំនួន ១០ នាក់ និង មានអ្នកជាសះស្បើយពីជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំនួន ៥១៤ នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ចំនួនករណីឆ្លងកូ.វីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមាន៖ – ករណីឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសឡើងដល់ ៤៣៤៤៦ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៣៨០០៣ នាក់ – អ្នកស្លា.ប់ចំនួន ៤៤១ នាក់ ៕

Uncategorized

Related posts