អ្នកត្រូវទៅធ្វើការ ឬ ប្រកបអាជីវកម្ម អាចធ្វើដំណើរបាន គឺត្រូវមានឯកសារ ៣ យ៉ាងនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញការបិទខ្ទប់ (Lockdown) និង ការផ្អាកធ្វើដំណើរ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ សមត្ថកិច្ចនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅប្រកបការងារ ឬ មុខរបរ ចំពោះអាជីវកម្ម ឬ សេវាកម្ម ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការ ដោយប្រើប្រាស់ឯកសារចំនួន ៣ ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. លិខិតអនុញ្ញាតការធ្វើដំណើរចេញដោយ គ.ប.ខ ។ ២. លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ សៀវភៅគ្រួសារជាដើម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. លិខិតបញ្ជាក់ការងារចេញដោយក្រុមហ៊ុន ឬ ពីអាជ្ញាធរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់បន្ថែមថា ចំពោះអ្នកប្រកបអាជីវកម្ម ឬ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារ គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ សេវាប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ ដែលជាសេវាអាទិភាពអាចធ្វើដំណើរដោយប្រាស់ឯកសារ ​ទី ២ និង ទី ៣ មួយរយៈខ្លីសិន ៕

Related posts