លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ មានវិប្បដិសារីធំបំផុតមួយ ក្នុងការបើក​ SOUND CLUB​ ដោយលោកបាននិយាយបែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលបងប្អូនជាច្រើនប្រាដកជាបានជ្រាបហើយថា លោកឧកញ៉ា វ័យក្មេងឌួង ឆាយ​ គឺជាអតីតម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែង​ដ៏មានឈ្មោះល្បី នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ក្លឹបកំសាន្ត SOUND CLUB ដែលមានបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ បានសម្រេចចិត្តបិទទ្វារវិញ បន្ទាប់ពីមានវត្តមានកូវីដ ១៩ បានឈានចូលមក ។ លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ក៏មិនមានបំណងចង់បន្តបើកក្លឹបកំសាន្តមួយនេះ ព្រោះតែលោក មិនចង់ឲ្យបងប្អូនក្លាយទៅជាប្រមឹកស្រាគ្រឿងស្រវឹងសុរាមេរយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ពិតជាអារម្មណ៍ សោកស្តាយ និងមានវិប្បដិសារី យ៉ាងខ្លាំង ពេលបើកសោនក្លឹប (SOUND CLUB)។ លោក បានរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ស្តាយក្រោយ ពេលបានបើកសោនក្លឹបថា “ចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា វិប្បដិសារី និងការស្តាយក្រោយដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងការបើកសោនក្លឹប SOUND CLUB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺបានធ្វើអោយមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំខូចទម្លាប់ក្លាយទៅជាអ្នកប្រមឹកស្រាគ្រឿងស្រវឹងសុរាមេរយ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts