គ្រប់ទឹក!! ត្រាំដើរអុជឲ្យគេឈ្លោះគ្នាពេញពិភពលោក ហើយលក់អា វុធឲ្យបានថ្លៃកប់ក្ដោង បំបែកកំណត់ត្រា១៧,០៨ពាន់លានដុល្លារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖សហរដ្ឋអាមេរិក តាមសេចក្តីរាយការណ៍ បានអនុម័តយល់ព្រមលក់សម្ភារៈយោធាឲ្យបរទេសជាចំនួនដ៏ច្រើនបំបែកកំណត់ត្រា នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដែលទើបកន្លងទៅថ្មីៗនេះ នេះបើតាមគណនេយ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាមេរិក និងក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍ទិន្នន័យឧស្សាហកម្មអាវុធ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមលោក R. Clarke Cooper ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃការិយាល័យកិច្ចការយោធានិងនយោបាយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បានឲ្យដឹឹងថា ក្រសួងបរទេសអាមេរិក បានអនុម័តយល់ព្រមលក់សម្ភារៈយោធាឲ្យបរទេស ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់់១៧,០៨ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ គឺជាចំនួនកើន២,៨ភាគរយលើឆ្នាំ២០១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខការពារជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានចេញតួលេខទាំងនោះ នៅដើមខែធ្នូ ដោយគ្រប់ដណ្ដប់លើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធ យន្តហោះ និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ក្រុមហ៊ុន Boeing និងក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman នៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត៕

Related posts