អាគារកាណាឌីយ៉ា បន្តបិទទ្វារជាច្រើនថ្ងៃទៀត ដោយសារ អ្នកផ្ទុកកូវីដ ១៩ ធ្លាប់ប្រើជណ្តើយន្ត រួមជាមួយអ្នកឯទៀត

ក្នុងសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងជាផ្លូវការមួយ របស់ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្ញើជូនទៅកាន់ លោក ឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាកអាគារកាណាឌីយ៉ា ឲ្យបានជ្រាបថា អាគារកាណាឌីយ៉ា បន្តបិទទ្វារជាច្រើនថ្ងៃទៀត ដោយសារ អ្នកផ្ទុកកូវីដ ១៩ ធ្លាប់ប្រើជណ្តើយន្ត រួមជាមួយអ្នកឯទៀត រហូតដលថ្ងៃ ១៧ ឆ្នូ ២០២០ ។

Related posts

Leave a Comment