ទីបំផុតធ្លា យមូលហេតុលទ្ធផលចុងក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីយឺតយ៉ាវនៅ អាមេរិក ដោយសារតែមានករណីមួយចំនួននេះគឺ….

មូលហេតុលទ្ធផលចុងក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីយឺតយ៉ាវនៅអាមេរិក – ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រ ត្រូវការពេលច្រើន – Trump យល់ថា មានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតក្រោមរូបភាពពីរ៖ 1. មានការបន្លំពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រ

និង 2. សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រហួសពេលកំណត់ តែត្រូវបានរាប់ខុសនីតិវិធីច្បាប់ – ពេលមានបណ្ដឹងអំពីការបោះឆ្នោត ការរាប់អាចត្រូវបានពន្យាពេល ហើយលទ្ធផលចុងក្រោយក៏កាន់តែអូសបន្លាយបន្តទៀត។ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ៕

Related posts

Leave a Comment