កូនៗកុំទុកម៉ែចោលអី! កាលកូននៅតូច ម៉ែមិនដែរទុកកូនចោលទេយំអាណិតកូនពេលកូនឈឺថ្នាក់ថ្នមបីបមថើបអស់ជើងដៃ អស់អ្វីមិនខ្វល់ឲ្យតែកូនបានល្អ, កុំពេលម៉ែពុកចាស់វ័យជរា កូនៗរុ ញដាក់គ្នាមិនចង់នៅជាមួយ…

កូនៗកុំទុកម៉ែចោលអី កាលកូននៅតូច ម៉ែមិនដែរទុកកូនចោលទេយំអាណិតកូនពេលកូនឈឺ ថ្នាក់ថ្នមបីបមថើបអស់ជើងដៃ អស់អ្វីមិនខ្វល់ឲ្យតែកូនបានល្អ ។ ចូរថែរក្សាអ្នកមានគុណឲ្យបានល្អ កុំពេលឃើញម៉ែពុកចាស់វ័យជរា កូនៗរុ ញដាក់គ្នាមិនចង់នៅជាមួយ។

ថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍រំ ជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងរូបភាពមួយសន្លឹក ឃើញមានមនុស្សចាស់ជរាជាច្រើនអ្នកបានកំពុងតែសម្រាកនៅនឹងគ្រែយ៉ាងរៀបជាជួរ ទំនងជាកន្លែងដែលទទួលមើលថែក៏ដូចជាផ្ញើរនូវចាស់ៗដែលមើលទៅពួកគាត់ខ្លះកំពុងសម្រាន និងខ្លះទៀតអង្គុយនឹកកូននឹកចៅ។

ជាធម្មតា នៅបរទេសភាគច្រើនកូនចៅមិនសូវមានពេលមើលថែ ពូួកគេតែងតែបញ្ជូនចាស់ៗទៅដាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរាដោយមានការបង់នូវប្រាក់សេវាជាដើម។ ប៉ុន្តែចំពោះនៅប្រទេសនានាខ្លះ​ គឺមិនទទួលការគាំទ្រនូវទង្វើបែបនេះឡើយ។

Related posts

Leave a Comment