ពិតជាដំណឹងល្អមែន!! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មានវ៉ាក់សាំង ២ប្រភេទហើយ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់លើពិភពលោក គឺរបស់ចិន និងរុស្ស៊ី…

លោកសាស្ត្រាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខា ភិ បាលកម្ពុជា បានអះ អាងប្រា ប់នៅ យប់ថ្ងៃទី២០ ខែសីហាឆ្នាំ២០២០នេះថា នៅពេល បច្ចុប្បន្ននេះលើ ពិភពលោក មានវ៉ាក់ សាំង ចំនួន២ប្រ ភេទត្រូវ បានអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើប្រាស់ ដោយក្នុងនោះមួយប្រភេទជាវ៉ាក់ សាំងរ បស់ចិន និងមួ យប្រភេទ ទៀតជាវ៉ាក់ សាំ ងរបស់រុស្ស៊ី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោករដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់ យ៉ាងដូច្នេះថា៖ ដោយមានសា ធារណជន សាក សួរជាច្រើនអំ ពីវ៉ាក់ សាំងការពារ COVID-19។ ក្រសួងសុខា ភិបាល សូមជម្រាបថា៖ បើយោ ងតាម New York Time Coronavirus Vaccine Tracker គិតត្រឹម ថ្ងៃទី២០ សីហានេះ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៖ មានវ៉ាក់សាំង ២ ប្រភេទដែល ត្រូវបាន អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ គឺ CanSinoBio របស់ ចិន និង វ៉ាក់ សាំងរបស់ Gamaleya Research Institute នៃប្រទេស រុស្សី (ថ្វីត្បិត មិនទាន់បានធ្វើ phase 3 trial នៅឡើយ)។​អូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២៖ មានវ៉ាក់ សាំ ងកំពុង ធ្វើ phase 3 trial ចំនួន៨ កំពុង ដំណើ រការក្នុង ពិភពលោក។៣៖ ជាសរុបមានវ៉ា ក់សាំ ងជាង ១៦៥ ប្រភេទ កំពុងដំ ណើរការ សាកល្បងទាំង Pre clinical និង Clinical phase ដែលក្នុងនោះមា នវ៉ាក់ សាំង៣២ ប្រភេទ កំពុង សាកល្បង លើមនុស្ស។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាង នេះក្តី លោករដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់ បន្ថែមថា សំខាន់ពេ លនេះគឺការ ពារដោយវិ ធានកា រសាមញ្ញដែលក្រសួងសុខាភិបាល ផ្សព្វផ្សាយ ជូនសាធារ ណជន ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជា ការសម្អាត ដោយ លាង និងសាប៊ូ ឬអាល់កុល ការប្រើប្រាស់ ម៉ាស់ រក្សារគម្លាតសង្គម និងគម្លាត លាតបុគ្គល រក្សាអនា ម័យទូទៅ រួមទាំង សម្លៀកបំពាក់ និងរបស់ប្រើប្រាស់ចំ អិនចំ ណីអា ហារ។ បើមានបញ្ហាសុខ ភាពសូមទា ក់ទង លេខ១១៥ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់ អំពីស្ថានភាព ជំងឺរបស់ អស់លោ ក-លោកស្រី ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment