តម្លៃប្រេងសាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីស្អែកនេះ រហូតដល់ដាច់ខែសីហា…

នៅថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០២០ នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវដាក់លក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ សីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ សីហា ២០២០ ។

តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងនោះ តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា គឺ ៣០០០ រៀល ក្នុងមូយលីត្រ បើធៀបទៅនឹងសប្ដាហ៍មុនគឺនៅស្ថេរមិនឡើង ឬចុះឡើយ ។ ចំណែកឯប្រេងម៉ាស៊ូតកាលពីសប្ដាហ៍មុនតម្លៃ ២ ៨០០ រៀល ចុះមកនៅ ២ ៧៨០ រៀលវិញ ។

សូមមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោមនេះ៖

Related posts

Leave a Comment