ព្រះសង្ឃច្រើនអង្គស្លៀកឈុតពេទ្យជួរមុខ សូត្រធម៌ក្នុងវត្ត ព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរាវនេះមានការរិះ គ​ន់ពីមហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានស្លៀកពាក់ឈុតដូចក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខនៅក្នុងវត្ត ។ ដោយឡែកបើតាមគណនីហ្វេសប៊ុកព្រះសង្ឃមួយអង្គ បានបង្ហោះបកស្រាយពីមូលហេតុដែលព្រះអង្គស្លៀកពាក់ឈុតបែបហ្នឹងធ្វើបុណ្យនោះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«មានក្រុមសាច់ញ្ញាតិអ្នកស្លា ប់ដោយសារជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ ម្នាក់បានមកសុំអនុញ្ញាតឱ្យព្រះអង្គជួយបូ ជាស ពកូនស្រីទៅតាមសាសនាឱ្យផង ព្រោះម្តាយរបស់អ្នកស្លា ប់ក៏មិនបានជួបមុខដែរ ព្រោះកំពុងតែព្យាបាលជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ នៅក្នុងមន្ទីពេទ្យ» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណនីព្រះសង្ឃដដែលនោះ បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា «ដោយកើតមានចិត្តអាណិត ទើបសម្រេសចិត្តធ្វើបុណ្យឱ្យស ពដែលសាច់ញាតិមិនអាចមកបាននេះ តែដោយសារតែដើម្បីសុវត្ថិភាពមនុស្សជុំវិញវត្ត និង ព្រះសង្ឃឯទៀត ទើបព្រះអង្គសម្រេចិត្តស្លៀកពាក់ឈុត PPE ដូចទៅនឹងឈុតក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខដែរ ដើម្បីការពារការរាតត្បាត» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពីព្រះអង្គធ្វើពិធីរួចរាល់ ព្រះមួយអង្គបានពោលពាក្យទៅកាន់បណ្តាមហាជនថា ព្រះអង្គចង់ឱ្យសង្គមបើកចិត្តខ្លះមុនពេលរិះ គន់ ប្រសិននបើវាជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកវិញ តើផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងទៅជាបែបណា កូនស្លា ប់ហើយ មិនអាចសូម្បីឃើញមុខ ដូច្នេះព្រះអង្គធ្វើនេះដោយសារតែចង់ឱ្យសាច់ញាតិអ្នកស្លា ប់បានធូរចិត្ត កុំគិតថាអ្នកនឹងមិនជួបសេក្តីស្លា ប់នោះ ។

Related posts