អាណិតណាស់! ស្ត្រីម្នាក់ជាប់ធ្វើចត្តាឡិស័ក្តជិតចេញហើយ ស្រាបតែល់ពេលសម្រាលបង្កើតកូននៅលើកៅអីមុខបន្ទប់ជួល ហើយគ្មានសំភារះមានមិនគ្រប់គ្រាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Mak Mak Lala បានឲ្យដឹងថា៖<<ជាប់ធ្វើចត្តាឡិស័ក្តជិតចេញហើយតែដល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលសម្រាលបង្កើតកូននៅលើកៅអីមុខបន្ទប់ជួលទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធសុទ្ធតែផ្អាកការងាព្រោះជាប់ចត្តាឡិសក្ត៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំភារះមានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេម៉ាក់ៗអើយព្រោះតែត្រូវជាប់អញ្ចឹងអីលូវទើបបានទៅដល់ពេទ្យជប៉ុនសម្រាកទេបើបងប្អូនម៉ាក់ៗណាមានសំភារះឬថវិកាជួយគាត់អាចទាក់ទងទៅលេខប្តីគាត់បាន 0962195484 ម៉ាក់ៗអាចទាកទងបានគាត់សម្រាលបានកូនប្រុស🙏🙏>>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts