បន្ទាន់! សម្រេចផ្អាកដំណើរការផ្សារច្បារអំពៅ និង ផ្សារបន្លែ ទាំងស្រុង ចាប់ពីយប់នេះទៅហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ បាន​ចេញសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងដល់អាជីវករ និង បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា រដ្ឋបាលខណ្ឌពិនិត្យឃើញថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ មានអាជីវករ និង ប្រជាពលរដ្ឋបានឆ្លងកូ.វី.ដ-១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងសហគមន៍យ៉ាងរហ័សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ ដែលត្រូវធ្វើវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ ។ដូចនេះ ខាងរដ្ឋបាលខណ្ឌ បាន​សម្រេចចិត្ត​ផ្អាកដំណើរការផ្សារច្បារអំពៅ និង ផ្សារបន្លែជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីជាការទប់ស្កាត់ និង បង្ការការរាលដាលឆ្លងវី.រុ.សកូ.វី.ដ-១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និង ​អាជីវករដែលចេញ-ចូលតំបន់ទីផ្សារ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖

Related posts