អ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩ បំប្លែងថ្មីពូជអង់គ្លេស (B.1.1.7) អាចមានដើមកំណើតពីសត្វឆ្កែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន TrueID របស់ប្រទេសថៃបានបង្ហាញថា ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានស្វះស្វែងរកប្រភពនៃមេ.រោ.គកូ.វី.ដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ដែលបានរីករាលដាលជាង ១០០ ប្រទេសនៅលើពិភពលោក ហើយជាច្រើនប្រទេសជុំវិញពិភពលោក បានរកប្រភពរបស់វាពីមនុស្ស ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចកំណត់ពីការបំប្លែងរបស់វាបានទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន TrueID របស់ប្រទេសថៃបានបង្ហាញថា ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានស្វះស្វែងរកប្រភពនៃមេ.រោ.គកូ.វីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ដែលបានរីករាលដាលជាង ១០០ ប្រទេសនៅលើពិភពលោក ហើយជាច្រើនប្រទេសជុំវិញពិភពលោក បានរកប្រភពរបស់វាពីមនុស្ស ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចកំណត់ពីការបំប្លែងរបស់វាបានទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chen Luonan និង ក្រុមការងាររបស់គាត់ពីមន្ទីរពិសោធ State Key Laboratory of Cell Biology បានបង្ហាញថា ប្រភពនៃវី.រុ.សកូ.វីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.1.7 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងត្រកូលរបស់សត្វឆ្កែ (Canidae family) មានដូចជា សត្វឆ្កែ កញ្ជ្រោង ឆ្កែចចក ដែលអាចចម្លងមកមនុស្សក្រោយពេលវាបំប្លែងរួចហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមទម្រង់ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតឡើងបានបង្ហាញថា វី.រុ.សបំប្លែងមួយនេះអាចមានដើមកំណើតក្រៅប្រទេសអង់គ្លេស ។ វី.រុ.សនេះបានទៅបំប្លែងនៅកន្លែងផ្សេង រួចហើយទើបឆ្លងមកមនុស្សនៅប្រទេសអង់គ្លេស ហើយអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមានរកឃើញនោះគឺសត្វឆ្កែ ៕

Related posts