តារាកំប្លែង ស្រីពីន ប្រកាសថា ម្ដាយនាងបានឆ្លង.កូ.វី.ដ-១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តារាកំប្លែង ស្រីពីន ដែលជាអ្នកកំប្លែងស្ថិតក្នុងក្រុម នាយក្រឹម បានប្រកាសដំណឹងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកថា ម្ដាយរបស់នាងបានឆ្លងជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩ ហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីប្រកាសថាម្ដាយនាងបានឆ្លងជំ.ងឺដ៏កា.ចសាហា.វមួយនេះ ស្រីពីន ក៏សូមឱ្យអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយម្ដាយមិនថាផ្ទាល់ ឬ ប្រយោល សូមទៅធ្វើតេស្តរកមេរោ.គ.កូ.វី.ដ-១៩ ជាបន្ទាន់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាកំប្លែង ស្រីពីន បានបង្ហោះថា «ម៉ាក់ខ្ញុំមានកូ.វី.ដ បងប្អូនណាដែលបានប៉ះពាល់ម៉ាក់ខ្ញុំ សូមទៅយកសំណាក» ៕

Related posts