អ្នកចូលរួមមង្គលការពាក់ព័ន្ធនឹង កក្កដា សុភ័ណ្ឌ តេស្តកូ.វី.ដ.-១៩ លើកទី១ ពេលនេះចេញលទ្ធផលហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ អាជ្ញាធរនិង ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃខេត្តតាកែវបានយកសំណាករបស់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលបានចូលរួមមង្គលការ ដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង អន្ទិត កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ហើយក៏ទទួលបានលទ្ធផលជាលើកទី១រួចស្រេចហើយដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន នៃខេត្តតាកែវបានបញ្ជាក់ថា លទ្ធផលតេស្តសំណាករកមេ.រោ.គកូ.វី.ដ១៩លើកទី១ របស់អ្នកចូលរួមមង្គលការពាក់ព័ន្ធជាមួយ កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ដែលមានទីតាំងនៅនៅភូមិក្រាំងលាវ ឃុំរវៀង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន.កូ.វី.ដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញនេះអាចចាក់ទុកជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរផងដែរ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី ការធ្វើតេស្តជាលើកទី២និង ការនៅដាច់ដោយឡែក១៤ចំនួនថ្ងៃក៏នៅតែធ្វើដដែល៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចូលទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts