សម្ដេចវិបុលសេនាភត្កី សាយ ឈុំ បានចុះហត្ថលេខា ស្តីពីអ្នកគេចវេសធ្វើចត្តាឡីស័ក និងរត់ចេញពីមណ្ឌលនិងត្រូវ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាកាពិតណាស់នាពេលថ្មីនេះ កំពុងតែមាន​ការរីករាលដាលនូវជំ.ងឺ.កូ.វិ.ដ១៩ និងធ្វើអោយបុរសជនជាតិខ្មែរមា្នក់ស្លា.ប់ ដោយសារជំ.ងឺ.កូ.វិ.ដ.១៩ ដែរនេះជាករណីលើកដំបូងសា្ល.ប់ដោយសារជំ.ងឺ.កូ.វិដ១៩ នៅប្រទេសកម្ពុជា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅថែ្ងទី ១១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមប្រភព BTV​ បានប្រកាស់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ដេចវិបុលសេនាភត្កី សាយ ឈុំ បានចុះហត្ថលេខារួចរាល់ហើយនូវច្បាប់ ស្តីពី វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩ និងជំងឺឆ្លង.កា.ចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះ.ថ្នា.ក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ដោយក្នុងជំពួកទី៣ មាត្រា៧ បានកំណត់ចែងចំពោះអ្នកគេចវេសធ្វើចត្តាឡីស័ក និងរត់ចេញពីមណ្ឌលជា.ប់.គុ.កពី៦ខែទៅ៣ឆ្នាំ និងពិន័យពី ២លាន ទៅ១០លានរៀល ខណៈបើរត់ចេញពីចត្តាឡីស័ក ហើយចម្លង.ជំ.ងឺទៅអ្នកផ្សេង ពិន័យពី២ទៅ៥ឆ្នាំ ពិន័យជាប្រាក់ពី ៥លានទៅ២០លានរៀល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់ជ្រាបកានតែច្បាស់សូមអានលិខិតខាងក្រោម៖

Related posts