ហួសចិត្ត!! ពេលកូនកើតចេញមក ប្តីបែរជាមិនទទួលខុសត្រូវចិញ្ចឹម ព្រោះខ្លួនមិនទាន់ចង់បានទេ ប្រពន្ធអ្នកចង់បានខ្លួនឯង

បុរសម្នាក់ព្រោះតែឃើញប្អូនស្រីពៅរប ស់ខ្លួន ទទួលរងទុក្ខទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយ តាំងពីព ពោះកូនក្នុងផ្ទៃ ប្តីមិនដែលអើពើខ្វល់ខ្វាយ ដល់ថ្ងៃសម្រាល ក៏ប្តីមិនជួយ មើលថែ និងថែមទាំ ងបោះ សម្តីមិន ទទួលចិញ្ចឹមកូនទៀត ទើបធ្វើឱ្យបងប្រុសរូ បនេះទ្រាំមិន បានចេ ញមុខពន្លះប្អូនថ្លៃ តាមបណ្តាញ សង្គមហ្វេសប៊ុកតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាប្តីដែលមិនមើ លថែប្រពន្ធកូនខ្ចី ហើយត្រូវបងថ្លៃពន្លះតាម ហ្វេសប៊ុកនោះ មិនត្រូវបាន បង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេ។ ចំណែកស្ត្រីជាប្រពន្ធ មាន ឈ្មោះសឿ ស្រីនា ដែលទើបសម្រាល កូន កាល ពីពេលថ្មីៗនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសឈ្មោះ ណុម ភាវ ដែល អះអាងថា ត្រូវជាបងប្រុស បង្កើតរបស់ស្ត្រីកូនខ្ចីប្តីមិនមើ លថែខា ងលើ បា នសរសេរក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករ បស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ថា “ជួយ Share និងចំណាំ មុខវាទុកផង បងប្អូនស្រីៗ ប្រយ័ត្នជួបរឿង ដូចប្អូនស្រីខ្ញុំដែរ ជួបអាម នុស្សគ្មាន ទំនួ សខុសត្រូវ បង្កើត កូនចោល អ្ហែងមកជេ រប្រមា ថប្រពន្ធកូនទៀត…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាបងថ្លៃ សរសេរបន្តថា “កូនខ្លួនឯងគ្មាន គិតគូរផង តាំងពីក្នុង ពោះរហូតមកដ ល់កើតប៉ុណ្ណេះ តើអ្ហែងមានដែលសួររកកូនទេ ម៉េចបា នអ្ហែងសម្តែង ប្រាប់គេថា ប្រពន្ធរត់ចោល មុននឹងអ្ហែង និយាយ អ្ហែង ខ្មាសគេទេ មកពីអីបានគេរត់ ចោលអ្ហែង? អ្ហែងត្រូវសួរខ្លួន ឯង មកពីអ្ហែងគ្មាន កំណើត និងការទទួល ខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ នៅសង្កាត់គោកឃ្លាង អ្ហែងថា អ្ហែងមិនទទួល ចិញ្ចឹមទេ កូនហ្នឹង តែបើអ្ហែង ចិញ្ចឹម ១ខែ ៥០ដុល្លារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាហាហា ច្រើនណាស់ ៥០ដុល្លារហ្នឹង អាក្របីអើយ (មុនអ្ហែងឈាន ជើងចូលផ្ទះអញ អ្ហែងលូន ក្រាបណាស់អាអើយ មុននឹងអ្ហែង ហាមាត់ថា ឱ្យប្អូន អញណា អ្ហែងថោក បា ត់ទៅហើយ អាក្របីព្រៃ ហើយប ញ្ជាក់អ្ហែងថា គ្រួសារអញចេះមើលគ្នាណាស់ អ៊ីចឹងអ្ហែង គួរតែប្រដៅ ម៉ែឪអ្ហែងវិញទៅ កុំចេះមកប្រាប់ ប្អូនអញ មកប្រដៅម៉ែឪអាញ់) អាចាស់ តែក្បាល ម៉ែ អាក្របី…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាបង ថ្លៃសរសេ របន្ថែមថា “ធ្វើជាមនុស្សប្រុស គ្មានទំនួ លខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ ហើយ មកធ្វើខ្លួនឯងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទៀត ម៉ែអា ក្របី មិនចេះខ្មាស់គេ បើ អ្ហែងគ្រាន់បើណាស់ ចូលខ្លួនម កដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារឱ្យចប់ទៅ និងអាហា រកិច្ចចិញ្ចឹមកូ នអាក្របី មុខអាតួ សម្តែង សូមឱ្យទង្វើរ បស់អ្ហែង ក្លាយ ជាកម្មតាមស៊ីក្បាលហែង ទាំងពូជ សាធុ សាធុ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅ ថ្ងៃដដែល នោះដែរ សាមីខ្លួនស្ត្រីជាប្រពន្ធបា នបង្ហោះសារមួយតាម រយៈគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន បានសរសេរថា “ប៉ិនណា ស់ប្តីសម្លា ញ់ប៉ិន ម៉ង អូនសួ របង តិចពេ លដែរកូន យើង កើត បងនៅឯណា នរណាគេថា កូននឹង បងមិន ចង់បាន បងប៉ិនម៉េសបង សម្តែងសមម៉្លេះ បងភ្លេចនៅ ពាក្យបងនិយាយមកកាន់អូន ពេលអូនជិតកើត បងថាម៉េច បងឆាប់ភ្លេចម៉្លេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អូនជិតគាំងបេះដូង ងា ប់កូនក្នុងពោះ ពេលនោះបងធ្វើម៉េចដាក់អូន បងសើចហើយក៏ដើរចេញទៅ បងភ្លេច តែអូនមិនភ្លេចទេប្តីសម្លាញ់ ម៉ារ សិរីសុចិត្តា Molika Sin ជួយរំលឹកផង ប្រយ័ត្នគាត់ភ្លេច ព្រោះពូយើងខួរអន់ស្រាប់ផង…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះ “នគរធំ” មិនអាចសុំការបំភ្លឺ ពីភាគីបុរសជាប្តីបាន កាលពីម្សិលមិញ។ យ៉ាងណាយើងរង់ចាំទទួលការ បកស្រាយបំភ្លឺពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment