មិនចាំយូទេ! សុខា​ សុខា ទ្រាំមិនបានចេញមកនិយាយទាក់ទងពីរឿងឧក្រិដ្ឋ.ជន ដាក់អោយចំៗថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត និង អ្នកនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅលើបណ្តាញសង្គមបានជ្រាបរួចមកហើយ ហេតុការណ៍ ឧក្រិដ្ឋ.ជន ចាប់ជំរិ.តលុយ១លានដុល្លា កាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត និង​ មហាជនជាច្រើនប្រាកត់ជាបានស្គាល់បើនិយាយអំពី សុខា សុខា ដែលយើញទាំងអស់គ្នាស្គាល់តាមរយៈបណ្តាញសង្គម ទីកតុក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងងាកមកមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមទីកតុកវិញ នៅថ្មីនេះ សុខា សុខា បានចេញវីដេអូ មួយនិយាយអំពីរឿង ឧក្រិដ្ឋ.ជន ចាប់ជំរិ.តលុយ១លានដុល្លានោះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនយល់ទេគ្រាន់តែរឿង ឧក្រិដ្ឋ.ជន ចាប់ជំរិ.តលុយ១លានដុល្លានៅក្នុងបុរី ប៉ុណ្ណឹងសោះ ហេតុអ្វីបានជាកាត.តដាកទីកតុកច្រើនម្លេះ មិនយល់សោះ។ បើចងជ្រាប់កាន់តែប្បាស់សូមទស្សនាន៍វីដេអូខាងក្រោម៖

Related posts