ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌចំនួន ៣៩ កន្លែង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ០២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សម្រេចធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ក្របខណ្ឌ «ក» ចំនួន ៣៩ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ដូចខាងក្រោម ៖

Related posts