បណ្តោយឲ្យប្រពន្ធលេងហ្វេសប៊ុកពេក ឆាតចុះឡើង ពេលប្តីនិងកូនដេកលក់ លួចរត់តាមប្រុសទាំងយប់បាត់!

ប្តីប្រពន្ធ២នាក់ រួមរស់នឹងគ្នាយ៉ាងមា ន សុភមង្គល រហូតប ង្កើតបានកូន ២នាក់ ជាចំណ ងនិស្ស័យ ស្រាប់តែមួយរយៈ ចុងក្រោយ កូនៗបា នសង្កេតឃើញម្តា យរប ស់ខ្លួនលេ ងហ្វេសប៊ុក និងឆា តឆ្លើ យឆ្លងគ្នា ជាញឹកញាប់ជា មួយម នុស្សម្នាក់ (មិនដឹងប្រុសឬស្រី) ដឹងអី!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយម កឆ្លៀតពេលដែលប្តីនិ ងកូនដេ កលក់ ស្រាប់តែស្ត្រីជាប្រពន្ធបា នវេ ចបង្វេចនិង យក ទាំ ងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិចុះចោ លផ្ទះ ចោលប្តី ចោលកូន បាត់អស់ ជាង ១០ថ្ងៃ ទោះជាក្រុមគ្រួសារតាម ស្វែងរកយ៉ាង ណាក៏មិនឃើញ ទើបបុរស ជាប្តីបាន ដាក់ពា ក្យបណ្តឹង ផង និងប្រកា សអង្វរប្រពន្ធឱ្យវិល វិញ មកអូន បងនិងកូនកំពុង រង់ចាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីជាប្រពន្ធដែ លបានចុះ ចោ លប្តីនិងកូន អស់រយៈពេ លជា ង១០ថ្ងៃ ដោយគ្មាន ដំណឹងអ្វីទាំង អស់នេះ មានឈ្មោះអ៊ុន សុឃន អាយុ៣៤ឆ្នាំ មុខរប រកសិករ មានប្តីឈ្មោះកែវ នេន អាយុ៣២ឆ្នាំ មុខរបរក សិករ និងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន២នាក់ ក្នុងបន្ទុក សព្វថ្ងៃស្នាក់នៅផ្ទះបណ្តែតទឹក ស្ថិតក្នុងភូមិបាក់ព្រា ឃុំព្រៃចាស់ ស្រុកឯកភ្នំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសម្តីបុរស ជាប្តីឈ្មោះកែវ នេន បាន រៀបរាប់ទាំងអួល ដើមកថា ប្តីប្រពន្ធពួកគា ត់បាន រួមរស់ នឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាង ១០ឆ្នាំមកហើយ ដោយប ង្កើតបានកូនប្រុសស្រី២នាក់ជាចំ ណងនិស្ស័យ។ កន្លងម កប្តីប្រពន្ធគាត់មិនដែលមានរឿងរកាំ រកូស ឈ្លោះទាស់ ទែងខ្វែង គំនិតគ្នានោះឡើយ លុះមួ យរយៈចុ ងក្រោយនេះ គាត់បានសង្កេតឃើញអាការប្រពន្ធដូចជាប្លែកៗដែរ តែមិនចា ប់អារម្មណ៍ នឹកសស្មាន ថា ប្រពន្ធនឿយហ ត់នឹងការងារផ្ទះ ឬការមើ លថែកូន ស្រាប់តែចុង ក្រោយបែ រជាប្រពន្ធវេចប ង្វេច វេចទាំ ងលុយ កាក់ទ្រព្យសម្បត្តិចុះចោលប្តីនិងកូ នៗ បាត់ បែបនេះតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាប្តីរូបនេះ បន្តថា ប្រពន្ធរបស់គា ត់បាន ចេញពីផ្ទះបា ត់តាំងពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ គិតម កដល់ពេលនេះមានរយៈពេល ១០ថ្ងៃហើយ ដែលគាត់ ជាប្តីខំតា មស្វែងរកប្រពន្ធស ព្វកន្លែងទូទាំងស្រុក និងធ្លាយដល់ខេត្តទៀត ប៉ុន្តែមិនទទួល បានដំ ណឹងអ្វីសោះ។ នៅមុន ពេល កើតហេតុ ពួកគាត់ ២នាក់ប្តីប្រពន្ធ រួមនឹងកូនៗបានចូលដេក នៅក្នុងផ្ទះដូ ចសព្វដង ដោយគាត់ ជាប្តីបានលេប ថ្នាំសរ សៃប្រសា ទអ ស់ចំនួន ២គ្រាប់ផង រួចក៏លង់លក់ទល់ភ្លឺ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែពេ លគាត់ភ្ញាក់ឡើង ក៏បាត់ប្រពន្ធ តែម្តង លុះពេ លទៅមើល ខោអាវនិ ងលុយ កាក់ ត្រូវប្រពន្ធប្រមូលយក អស់ទៅ ហើយ ទុកឱ្យគាត់ និងកូនៗរ ស់នៅរ ងាកំព្រាខ្វះភាព កក់ក្តៅពីប្រពន្ធនិងម្តាយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាប្តីបា នឱ្យដឹងថា ក្រោយពេ លប្រពន្ធបាត់ខ្លួនភ្លាម គាត់បា នកាន់ រូបថតប្រពន្ធដើរសួ រគេឯងពេញស្រុក និងចូលទៅដល់ក្រុងបាត់ដំប ងដែរ តែមិនបា នតម្រុយសោះ បានត្រឹមផ្តែផ្តាំដល់ បងប្អូនប្រជា ពលរដ្ឋណាដែលបានឃើញភិ នភាគប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចក្នុងរូបថត នេះ សូមជួយប្រាប់ប្រពន្ធឱ្យត្រឡប់មកវិញផង ព្រោះគាត់ ជាប្តីកំពុងទន្ទឹងចាំផ្លូវ និងរង់ចាំ ទទួលដោ យមិ នរករឿងហេតុអ្វីឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនេះ កូនប្រុសស្ត្រីរបស់ស្ត្រីដែលបា ត់ខ្លួនខាងលើ ក៏បានយំ រៀបរាប់សុំអង្វរឱ្យម្តា យត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែរ ដោយអះអាងថា ទាំងឪ ពុកនិងពួកគេទាំង ២នាក់ ជាកូន ៗនៅរ ង់ចាំ ទទួលម្តាយជានិច្ច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញករណីខាងលើនេះ លោកអ៊ិន សេនា នាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំ ព្រៃចាស់ បានឱ្យដឹងថា ស្ត្រីជាប្រពន្ធឈ្មោះអ៊ុន សុឃន បានចុះចេញពីផ្ទះបាត់ តាំងពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដោយ ពុំដឹងពី មូលហេតុ ព្រោះប្តីប្រពន្ធទាំង២នាក់នេះ មិនដែ លមាន រឿងទំនា ស់អ្វីជាមួយគ្នាទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែបើតាម សម្តីកូនទាំង២នាក់ និយាយប្រាប់ សមត្ថកិច្ចថា ម្តាយរបស់ ពួកគេ (ស្ត្រីឈ្មោះអ៊ុន សុឃន) តែងតែនិយាយទូរស័ព្ទលេងហ្វេសប៊ុកនៅពេ លយប់ ឬពេលឪពុក ចេញទៅធ្វើការបាត់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែមិនដឹង ជានិយាយជាមួយនរណាឡើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រភពពី ពត៍មាន សង្គម

Related posts

Leave a Comment