ថ្មីទៀតហើយ! ពេលនេះវិលអស់ហើយ ពេលលឺគ្រួសាររបស់នារី ដៃ ដ ល់ ដែលបានវា យស្រីស្អាត ចេញមុខប្រាប់ច្បាស់ៗយ៉ាងខ្លីថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម រថយន្តដែលស៊ីផ្លេ បណ្តាលឲ្យកើតជាទំនាស់ ។ ជាក់ស្តែងពេលនេះខាងភាគីនារី ដៃ ដ ល់ ក៏បានចេញមកធ្វើការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប កស្រាយវិញផងដែរ ដោយពេលនេះគ្រួសាររបស់នារីដៃ ដ ល់ បានប ង្ហោះវីដេអូ និងភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹ មសារថា៖ «បើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមានផ្សែ ង ក៏គ្មានភ្លើ ងដែរ សូមមើលវីដេអូ ទី១ ដល់ទី៤ ដើម្បីជួយរកយុ ត្តិធ ម៍អោយជនរងគ្រោះពិតប្រាកដ ដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះប្អូនខ្ញុំត្រូវដេ កពេទ្យ ព្រោះត្រូវគេវា យ មិនដឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ។ ដំបូងឡើយ ជាជ ម្លោះតិ ចតួ ច ដោយពាក្យសំដី ក៏

កើតចេញជាការប្រតា យប្រត ប់ រហូតភាគីម្ខាងទៀត មកទះកំ ភ្លៀ ងប្អូនខ្ញុំ រួចហើយក៏ភាគីបង្ករ បានបើករថយន្តចេញទៅ

ធម្មតាទាំងយើង ទាំងគេ មិនមែនចិត្តព្រះឯណា តែងតែចង់តបតរជារឿងធម្មតា ចឹងហើយភាគីប្អូនស្រីខ្ញុំ ក៏បើកឡានតាមអោយ

ភាគីម្ខាងទៀតឈប់ នឹងកា ក់សួរនាំ ហេតុអ្វីបានជាទះកំ ភ្លៀ ងគាត់? តែបែជាភាគីម្ខាងទៀត រៀបចំថ តវីដេអូសកម្មភាព ដែល ប្អូនខ្ញុំតាមនោះ ហើយមិនតបតរអ្វីឆ្លើយត បវិញទាំងអស់ ដើម្បីយកវីដេអូ ទី៤ យកទៅបង្ហោះមួ លប ង្កា ច់ប ង្ខូ ចកិ ត្តិយ សប្អូនខ្ញុំ ថា ប្អូនខ្ញុំជាជនប ង្ករ ចំណែកខ្លួនគាត់ជាអ្នកថតវីដេអូ ជាជនរងគ្រោះទៅវិញ។ សូមសមត្ថិកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ នឹងបងប្អូនក្នុងសង្គម FB មេត្តាជួយ រកយុ ត្តិធ ម៍ អោយគ្រួសារខ្ញុំ ដែលជាជនរង ពិតប្រាកដផង! ព្រោះភាគីម្ខាងទៀត គាត់មានលុ យ នឹងមានអំ ណា ច វាអាចអោយសរ ទៅជាខ្មៅបាន។ គ្រួសារខ្ញុំសុំតែភាពយុត្តិធម៍ពិតប្រាកដ ដើម្បីលុ បលា ងនៅពាក្យចចាម អារាម ខូចកិ ត្តិយ សគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលដែល មើលតែម្ខាង ហើយមកដៀ លគ្រួសារខ្ញុំដោយទាំងគ្នាជាជនរងពិតប្រាកដ បែជាក្លាយជាជនប​ ង្ករទៅវិញ។ ដោយការគោរព នឹងសូមអរគុណ។

Related posts