គ្មានទេក្ដីស្ងប់សុខ! ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា ក្រោកធ្វើបាតុក ម្ម ត្រូវប៉ូលិ ស…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី ៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នេះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា រាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នា ដើម្បីក្រោកឡើងធ្វើបាតុក ម្មប្រឆាំងនឹងអំណាចយោធា ដែលបានឃុំខ្លួន លោកស្រី អ៊ុង សានស៊ូជី និងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបនៃ «គណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិ​ បតេយ្យ» កាលពីថ្ងៃទី ១ កុម្ភៈ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមបាតុ ករបានលើកបដាធំៗទាមទារឱ្យក្រុមយោធាធ្វើការដោះលែងលោកស្រី អ៊ុង សានស៊ូជី ឱ្យមានសេរីភាពវិញ ក្រោមពាក្យថា «Free Our Leader (Daw Aung San Suu Kyi)» ។ ក្នុងនោះដែរប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនទទួលយកកាន់អំណាចដោយយោធានោះឡើយ ។ អ្វីដែលគួរឱ្យខ្លោ ចចិត្តនោះ ក្រុមបាតុ ករទាំងអស់ត្រូវបានរថយន្តទឹករបស់ក្រុមប៉ូលិស ធ្វើការបា. ញ់ទុយោទឹកមួយទំហឹងដើម្បីបំបែ កក្រុមហ្វូងមនុស្ស ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts