អីយ៉ា! ខឹ.ងគេ មានអីតាមកៀរឡានរួចអូ.ស ស្រីស្អាតទះយ.កៗឥតប្រណី ដូចរឿងភាគថៃចឹង​ ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ កាលពីយប់មិញនេះពិតជាមានកាលភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លំាង ក្រោយការបង្ហោះវីដេអូស្រីស្អាតម្នាក់ផ្អើ.លទំាង យប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាននិយាយថា ជិះតាមផ្លូវ វាជិះខុ.សស្តុបហេីយ ខ្ញុំសាផេ្លខឹ.ងខ្ញុំ ខ.លទូរស័ព្ទ ហៅគ្នាប្រុសៗព្រួ .តគ្នាវា .យខ្ញុំ សូមចែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាននិយាយថា ជិះតាមផ្លូវ វាជិះខុ.សស្តុបហេីយ ខ្ញុំសាផេ្លខឹ.ងខ្ញុំ ខ.លទូរស័ព្ទ ហៅគ្នាប្រុសៗព្រួ .តគ្នាវា .យខ្ញុំ សូមចែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យន្តតា.មកៀ.រម្តងហើយម្តងទៀត រហូតគាត់ត្រូវឈ.ប់រថយន្ត ស្រាប់តែត្រូវគេបើកទ្វារថយន្តរបស់គាត់ ហើយវា .យគាត់តែម្តង

ដែលមើលទៅពិតជា។:ប្រុសអីអន់មេសអោយគេដា.ក់សង្សារបាន,មិចហើយសុីស,សា.ហា.វ.មេ.ស ទាំងប្រុសទាំងស្រីចរឹកចេញ

មកពៀលម៎ង ប្តឹ.ងវា អោយណាន័យទៅ sis,ប្តឹ.ងវាអោយណាណីទៅអូនមិចបងឯងអោយគេវា.យស្រួ.លៗមេស,កេីតអីខ្លាំងអត់

sis ?មិចហើយ អូន ,ប្ដឹ.ងទៅសុី,ចេញច.រឹ.កមកពា.លម៉ង,អានេះចេញមកខ្ទេី.យម៉ង,ធ្វើដូចវាមេសំដីឡូយណាស់ម៉ាអាខ្ទើ.

យប្តឹ.ង​វាទៅbee ,ប្ដី.ងវាទៅចែ,ចាប់មីនិងដា.ក់គុ.កអោយបានអូន ខឹ.ងជំនួស,លូវ​មិចហេីយសុីសហួសចិត្តឃេី ញ ហេីយពួ,កមីនេះ ប្តឹ.ងវាអូនកុំឲ្យវារួចខ្លួ.នភ័ស្តតាងស្នា.ម.រ.បួ.សប៉ុណ្ណឹងអា.ចប្តឹ.ងវា.បានហើយសុី .សពី ប.ទ.ប.ង្ករ.បួ.ស.ស្នា.មដោ.យចេ.ត.នា សូម

Related posts