អ្នកគ្រូ ណយ សំណាង មិនអាចទៅថត ឬច្រៀងកំប្លែងបានដូចមុនឡើយ ដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យោងតាម ហ្វេសប៊ុក សិល្បករកម្ពុជា បានបង្ហោះ និងសរសររៀបរាប់ថា៖ «មកសួសុខទុក្ខវិរៈសិល្បករជើងចាស់ផ្នែកអាយ៉ៃនិងកំប្លែង អ្នកគ្រូ ណយ សំណាង ! ទស្សនិលជនខ្លះអាចភ្លេចគាត់ហើយ ក្នុងវ័យ70ឆ្នាំជាង ហើយអ្នកគ្រូ ណយ សំណាង មិនអាចទៅថត ឬច្រៀងកំប្លែងបានដូចមុនឡើយ ។ វិរៈសិល្បករអ្នកគ្រូ ណយ សំណាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺចូលបំរើសិល្បៈស្ទើពេញមួយជីវិតទៅហើយ ! អ្នកគ្រូណយសំណាង មានកូនប្រុសជាអ្នកស្នងសិល្បៈបន្តរគឺ លោក វណ្ណាស័ក្ក ដែលជាតារាចំរៀង ផ្នែកសម័យ ! ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សព្វថ្ងៃវិរៈសិល្បករវ័យជើងចាស់រូបនេះក៏មានជំងឺប្រចាំកាយដែរគឺជំងឺបេះដូង ដែលធ្វើអោយតារារូបនេះមិម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចចេញទៅសម្តែងឬច្រៀងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈបានដូចមុនឡើយ ។ ដោយក្តីគោរពៈ អុឹម ជីវ៉ា»៕

Related posts