ក្មេងស្រីវង្វេង ប៉ាម៉ាក់ក្នុង រំចេក ឥឡូវរកប៉ាមាក់មិនទាន់ឃេីញទេ អាណិតណាស់ ជួយshare អោយប៉ាមាក់គាត់ឃេីញផង

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Phan Neth បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គម បង្ហាញពីក្មេងស្រីតូចម្នាក់បានវង្វេងពីឪពុកម្តាយ។

~

បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “ក្មេងស្រីវង្វេង ប៉ាម៉ាក់ក្នុង រំចេក ឥឡូវរកប៉ាមាក់មិនទាន់ឃេីញទេ អាណិតណាស់
ជួយshare អោយប៉ាមាក់គាត់ឃេីញផង
កូនគេកូនយេីង អាណិតណាស់”៕


~

Related posts