មីង ក្រីក្រ រស់ នៅ លេីចំណីផ្លូវដីវត្ត ក្នុង កូន ខ្ទម តូច មួយ តែម្នាក់ឯង សព្វថ្ងៃ ដេីរ សុី ឈ្នួល លាងចានអោយគេ ដេីម្បី ចិញ្ចឹម ជីវិត …

បើតាមគណនីឈ្មោះ Nourn Sobourn បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពី អ្នកមីងក្រីក្រម្នាក់ ដែលដើរស៊ីឈ្នួលលាងចានអោយគេ ហើយគ្មានផ្ទហសំបែង រាល់ថ្ងៃសង់ខ្ទមតូចមួយនៅលើដីវត្ត។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “មីង ក្រីក្រ រស់ នៅ លេីចំណីផ្លូវដីវត្ត ក្នុង កូន ខ្ទម តូច មួយ តែម្នាក់ឯង
សព្វថ្ងៃ ដេីរ សុី ឈ្នួល លាងចានអោយគេ ដេីម្បី ចិញ្ចឹម ជីវិត សូម
ចែករំលែក បន្ត ផង ក្រែង បងប្អូន សប្បុរសជន ជួយ ឧបត្ថម្ភ ដល់ គាត់
គាត់ នៅ ខេត្ត កំពង់ ចាម Call: 0965056900 សូម អគុណ ។”៕

Uncategorized

Related posts

Leave a Comment