ចាប់ពីថ្ងៃនេះ តម្លៃសាំងឡើងថ្លៃទូទាំងប្រទេសវិញហើយ ហក់ដល់ ៣០០០ រៀលក្នុង ១ លីត្រ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ២០២០ ។ ក្នុងនោះដែរតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាឡើងដល់ ៣ ០០០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ។ ចំណែកឯប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ២ ៧០០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ។

គួរឱ្យដឹងដែរថា កាលពីសប្ដាហ៍មុន សម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា ក្នុង ១ លីត្រ តម្លៃ ២ ៨៥០ រៀល ចំណែកឯប្រេងម៉ាសូត ២ ៦០០ រៀល ក្នុង ១ លីត្រ ។

សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោមនេះ៖

Related posts

Leave a Comment